Kolejne wydanie Last Minute Prawo spółek handlowych

by

Mamy zaszczyt przedstawić Państwu już 3 wydanie opracowania z serii Last Minute Prawo spółek handlowych pod redakcją adw. dr. Pawła Daszczuka.

Nowe wydanie ma datę stanu prawnego na dzień 13 października 2022 roku. Uwzględnia wszystkie zmiany jakie dotyczyły Kodeksu spółek handlowych od jej poprzedniego wydania. Zmiany obejmują w szczególności przepis dotyczące:

  • prostej spółki akcyjnej. Jest to nowy typ spółki kapitałowej stanowiący formę pośrednią pomiędzy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a spółką akcyjną. Jej cechami charakterystycznymi jest odstąpienie od kapitału zakładowego na rzecz kapitału akcyjnego, którego wysokość nie może być niższa niż 1 zł, akcje bez wartości nominalnej, możliwość wnoszenia wkładów w postaci świadczenia pracy bądź usług, wybór między monistycznym a dualistycznym modelem prowadzenia spraw i nadzoru. Obejmuje również ułatwiony sposób zbywania akcji, ochronę wierzycieli opartą o zakaz świadczeń na rzecz wspólników, które zagrażałyby wypłacalności spółki oraz prawo akcjonariuszy do wypłat z kapitału akcyjnego;
  • dotyczące zdalnego udziału w posiedzenia i podejmowaniu uchwał organów spółek kapitałowych;
  • uproszczeń w zakresie połączeń i przekształceń spółek;
  • dematerializacji akcji i rejestru akcjonariuszy;
  • grupy spółek, zmian w zakresie działania zarządu i rady nadzorczej, odpowiedzialności członków organów i likwidatorów.