Publikacje

by

Publikacje:

 1. P. Daszczuk, A. Kidyba, W kwestii zakresu kompetencji przedstawicieli ustawowych osób prawnych (w:) K. Małysa-Sulińska, M. Spyra, A. Szumański (red.), W poszukiwaniu dobrego prawa. Księga Jubileuszowa Profesora Mirosława Steca, Warszawa 2022, s. 172-187;
 1. P. Daszczuk, Kurator jako przedstawiciel ustawowy osoby prawnej, Wolters Kluwer Polska, ISBN: 978-83-8246-570-9, Warszawa 2021; ss. 440;
 2. P. Daszczuk, Umowa consultingu, Umowa know-how, Umowa kontraktacji, Umowa o przewóz lotniczy, Umowa o zastępstwo inwestycyjne, Umowa rachunku bankowego (w:) A. Kidyba (red.), Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, ISBN: 978-83-8246-138-1, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2021, ss. 1056;
 3. P. Daszczuk, Nowelizacje kodeksu spółek handlowych na tle niemieckiej ustawy o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (w:) M. Dumkiewicz, J. Szczotka, K. Kopaczyńska-Pieczniak (red.), Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom I, Warszawa 2020, Wolters Kluwer Polska, ISBN: 978-83-8187-795-4, Recenzent Prof. M. Michalski, Prof. U. Promińska, s. 437-448;
 4. P. Daszczuk, Nadawanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom spółek osobowym, Studia Iuridica Lublinensia 2020/4, ISSN 1731-6375, s. 45-58;
 5. P. Daszczuk, Rozwiązanie, likwidacja i ustanie fundacji (w:) P. Litwiniuk, A. Milewska, M. Wasilewski (red.), Prawne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania fundacji, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2019, ISBN: 978-83-7583-927-2, s. 11-29, s. 11-30;
 6. P. Daszczuk, Zakres kognicji sądu rejestrowego w odniesieniu do oświadczeń woli złożonych pod wpływem błędu lub groźby, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 3/2020, s. 28-33;
 7. P. Daszczuk, M. Gąsior, Last Minute. Prawo spółek handlowych, Bielsko-Biała 2020, ISBN978-83-66265-85-1;
 8. P. Daszczuk, Firma (w:) A. Kidyba (red.), Meritum Prawo Spółek. Tom 1, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8160-995-1, s. 247-273;
 9. P. Daszczuk, Spółka dominująca (w:) A. Kidyba (red.), Meritum Prawo Spółek. Tom 1, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8160-995-1, s. 328-354;
 10. P. Daszczuk, M. Gąsior, Last Minute. Prawo spółek handlowych, Bielsko-Biała 2018, ISBN978-83-66026-24-7;
 11. M. Charkiewicz, P. Daszczuk, D. Matoszko-Borowska, Skutki prawne zapłaty podatku akcyzowego przez podmiot działający jako wyręczyciel, w związku z usługami wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych świadczonymi przez zarejestrowanego odbiorcę (w:) T. Nowak (red.), P. Stanisławiszyn (red.), Prawo celne, podatek akcyzowy oraz kary pieniężne w ustawie o grach hazardowych – doświadczenia i wyzwania, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 29-44;
 12. P. Daszczuk, Umowa rachunku bankowego (w:) A. Kidyba (red.), Kodeksowe umowy handlowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8124-129-8;
 13. P. Daszczuk, Kilka uwag na temat zmian w ustawie o kredycie konsumenckim, Acta Iuris Stetinensis 3/2017 (19);
 14. P. Daszczuk, Umowa consultingu, Umowa know-how, Umowa kontraktacji, Umowa o przewóz lotniczy, Umowa o zastępstwo inwestycyjne, Umowa rachunku bankowego (w:) A. Kidyba (red.), Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017, 978-83-8124-046-8;
 15. P. Daszczuk, Umowa consultingu, Umowa know-how, Umowa kontraktacji, Umowa o przewóz lotniczy, Umowa o zastępstwo inwestycyjne (w:) A. Kidyba (red.), Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015;
 16. M. Charkiewicz, P. Daszczuk, Rozstrzygnięcie podatkowe w trybie karnym skarbowym – rzeczywistość znana i nieznana (w:) Ordynacja podatkowa rozstrzygnięcia organów podatkowych i skarbowych pod red. R. Dowigera, Temida2, Białystok 2014, s. 45-58, ISBN 978-83-62813-53-7;
 17. P. Daszczuk, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (w:) Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego pod red. J. Kruczalak-Jankowskiej, LexisNexis, Warszawa 2013, s.  470-480;
 18. M. Charkiewicz, P. Daszczuk, Wpływ postępowania karnego skarbowego na bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, Przegląd Podatkowy 2012, nr 1, s. 28-35;
 19. P. Daszczuk, Obowiązek naprawienia szkody w razie nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane, Księga pamiątkowa prof. Stefana Buczkowskiego, Wydawnictwo UMCS. Lublin 2012;
 20. P. Daszczuk, Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie, Lex/Podatki 07.12.10;
 21. P. Daszczuk, Energia elektryczna jako przedmiot opodatkowania podatkiem akcyzowym, Lex/Podatki 12.05.11;
 22. P. Daszczuk, Procedury dotyczące łączenia i podziału spółek, LEX Navigator Prawo Handlowe.

Prezentacje z prawa handlowego:

Podstawy prawa handlowego

Zasady rejestrowania przedsiębiorców

Krajowy Rejestr Sądowy

Spółki osobowe

Spółki kapitałowe

Procesy transformacyjne w spółkach

Podmioty europejskie

Papiery wartościowe

Weksle i czeki

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.

Clipboard012

Clipboard01