Publikacje

by
 1. P. Daszczuk, Umowa consultingu [w:] A. Kidyba (red.), Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015.
 2. P. Daszczuk, Umowa know-how [w:] A. Kidyba (red.), Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015.
 3. P. Daszczuk, Umowa kontraktacji [w:] A. Kidyba (red.), Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015.
 4. P. Daszczuk, Umowa o przewóz lotniczy [w:] A. Kidyba (red.), Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015.
 5. P. Daszczuk, Umowa o zastępstwo inwestycyjne [w:] A. Kidyba (red.), Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015.
 6. M. Charkiewicz, P. Daszczuk, Rozstrzygnięcie podatkowe w trybie karnym skarbowym – rzeczywistość znana i nieznana (w:) Ordynacja podatkowa rozstrzygnięcia organów podatkowych i skarbowych pod red. R. Dowigera, Temida2, Białystok 2014, s. 45-58
 7. P. Daszczuk, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (w:) Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego pod red. J. Kruczalak-Jankowskiej, LexisNexis, Warszawa 2013, s.  470-480.
 8. M. Charkiewicz, P. Daszczuk, Wpływ postępowania karnego skarbowego na bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, Przegląd Podatkowy nr 1/2012, s. 28-35.
 9. P. Daszczuk, Obowiązek naprawienia szkody w razie nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane, Księga pamiątkowa prof. Stefana Buczkowskiego, Wydawnictwo UMCS. Lublin 2012
 10. P. Daszczuk, Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie, Lex/Podatki 07.12.10
 11. P. Daszczuk, Energia elektryczna jako przedmiot opodatkowania podatkiem akcyzowym, Lex/Podatki 12.05.11
 12. P. Daszczuk, Procedury dotyczące łączenia i podziału spółek LEX Navigator Prawo Handlowe.

Clipboard012

Clipboard01

 

Prezentacje z prawa handlowego

 1. Podstawy prawa handlowego
 2. Przedsiębiorstwo
 3. Zasady rejestrowania przedsiębiorców
 4. Konkurencja
 5. Spółki osobowe
 6. Spółki kapitałowe
 7. Procesy transformacyjne w spółkach
 8. Podmioty europejskie
 9. Ustawa o prawach konsumenta