Publikacje

by

Prezentacje z prawa handlowego:

Podstawy prawa handlowego

Zasady rejestrowania przedsiębiorców

Spółki osobowe

Spółki kapitałowe

Procesy transformacyjne w spółkach

Podmioty europejskie

Publikacje:

 1. P. Daszczuk, Umowa rachunku bankowego [w:] A. Kidyba (red.), Kodeksowe umowy handlowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018.
 2. P. Daszczuk, Kilka uwag na temat zmian w ustawie o kredycie konsumenckim, Acta Iuris Stetinensis 3/2017 (19).
 3. P. Daszczuk, Umowa consultingu, Umowa know-how, Umowa kontraktacji, Umowa o przewóz lotniczy, Umowa o zastępstwo inwestycyjne, Umowa rachunku bankowego [w:] A. Kidyba (red.), Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017.
 4. P. Daszczuk, Umowa consultingu, Umowa know-how, Umowa kontraktacji, Umowa o przewóz lotniczy, Umowa o zastępstwo inwestycyjne [w:] A. Kidyba (red.), Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015.
 5. M. Charkiewicz, P. Daszczuk, Rozstrzygnięcie podatkowe w trybie karnym skarbowym – rzeczywistość znana i nieznana (w:) Ordynacja podatkowa rozstrzygnięcia organów podatkowych i skarbowych pod red. R. Dowigera, Temida2, Białystok 2014, s. 45-58
 6. P. Daszczuk, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (w:) Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego pod red. J. Kruczalak-Jankowskiej, LexisNexis, Warszawa 2013, s.  470-480.
 7. M. Charkiewicz, P. Daszczuk, Wpływ postępowania karnego skarbowego na bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, Przegląd Podatkowy nr 1/2012, s. 28-35.
 8. P. Daszczuk, Obowiązek naprawienia szkody w razie nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane, Księga pamiątkowa prof. Stefana Buczkowskiego, Wydawnictwo UMCS. Lublin 2012
 9. P. Daszczuk, Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie, Lex/Podatki 07.12.10
 10. P. Daszczuk, Energia elektryczna jako przedmiot opodatkowania podatkiem akcyzowym, Lex/Podatki 12.05.11
 11. P. Daszczuk, Procedury dotyczące łączenia i podziału spółek LEX/Navigator Prawo Handlowe

Clipboard012

Clipboard01