Odszkodowania

Usługi by

Kancelaria Adwokacka DSP świadczy usługi w zakresie następujących zagadnień związanych z odszkodowaniami:

  • sprawy o rekompensatę i zadośćuczynienia przeciwko zakładom ubezpieczeń oraz innym odpowiedzialnym osobom z tytułu wypadków komunikacyjnych z OC i AC,
  • sprawy dotyczące wypadków przy pracy i w drodze do pracy,
  • sprawy dotyczące błędów w sztuce lekarskiej, zakażeń w szpitalach;
  • sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej, pogorszenie sytuacji życiowej, rozstrój zdrowia,
  • sprawy o pokrycie kosztów leczenia
  • sprawy o odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
  • sprawy o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
  • pomoc w uzyskaniu renty odszkodowawczej z tytułu zwiększonych potrzeb oraz renty z tytułu utraconego dochodu