Prawo karne skarbowe

Usługi by

Kancelaria posiada bogate doświadczenie, poparte artykułami naukowymi i uczestnictwem w konferencjach naukowych, w prowadzenie spraw z zakresu prawa karnego skarbowego, w szczególności dotyczących:

  • nieujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania
  • firmanctwa
  • tzw. oszustw podatkowych i celnych
  • sprowadzania na terytorium kraju wyrobów akcyzowych bez ich uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy
  • paserstwa wyrobów akcyzowych i paserstwa celnego
  • zmiany przeznaczenia wyrobu akcyzowego
  • organizacji gier hazardowych

Doświadczenie w prowadzenie tego rodzaju spraw oparte jest przede wszystkim na gruntownej wiedzy z zakresu prawa podatkowego, w szczególności z zakresu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego. Kancelaria prowadziła szereg spraw dotyczących opodatkowania suszu tytoniowego, wyrobów węglowych, paliw i innych wyrobów akcyzowych.

Zainteresowanym polecamy lekturę następujących publikacji naukowych z prezentowanej problematyki:

M. Charkiewicz, P. Daszczuk, Rozstrzygnięcie podatkowe w trybie karnym skarbowym – rzeczywistość znana i nieznana  (w:) Ordynacja podatkowa rozstrzygnięcia organów podatkowych i skarbowych pod red. R. Dowigera, Temida2, Białystok 2014, s. 45-58

M. Charkiewicz, P. Daszczuk, Wpływ postępowania karnego skarbowego na bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, Przegląd Podatkowy nr 1/2012, s. 28-35.

M. Charkiewicz, P. Daszczuk, Skutki prawne zapłaty podatku akcyzowego oraz opłaty paliwowej przez  podmioty działające jako wyręczyciel/posłaniec z tytułu świadczonych przez zarejestrowanego odbiorcę usług wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych na rzecz tych podmiotów, referat wygłoszony na konferencji w Izbicku

IMG_8797IMG_8798