Wykonywanie zawodów prawniczych w obliczu planowanych reform

by

W dniu 20 czerwca 2016 r. w Lublinie w gmachu Trybunału Koronnego odbyła się konferencja naukowa ” Wykonywanie zawodów prawniczych w obliczu planowanych reform” zorganizowana przez Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS i Katedrę Teorii Organizacji i Kierownictwa UMCS. W konferencji udział wzięli przedstawiciele zawodów prawniczych – komornicy, notariusze, sędziowie, adwokaci i radcowie prawni. Aktywny udział wzięli również przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, którzy starali się przedstawić i wyjaśnić zasady przyszłych reform dotyczących zawodu komornika oraz reform sądownictwa. Szczególnie ożywioną dyskusję wywołał referat sędziego dr Rafała Reiwera, który przedstawił podstawowe założenia nowej ustawy o komornikach. Z kolei Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości sędzia Rafał Piebiak starał się w toku dyskusji wskazać, że Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza przeprowadzić przemyślaną reformę i prosił przedstawicieli zawodów prawniczych o przedstawianie własnych propozycji zmian. Z kolei w panelu poświęconym wolnym zawodom prawniczym skoncentrowano się głównie na propozycjach dotyczących wprowadzenia specjalizacji w wykonywaniu zawodu oraz kwestiami dotyczącymi reklamy w zawodzie adwokata i radcy prawnego. Rafał Piebiak wskazał, że Ministerstwo Sprawiedliwości będzie przyglądało się funkcjonowaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i po zapoznaniu się przez Ministerstwo z dotychczasowymi danymi związanymi z funkcjonowaniem pozasądowej pomocy prawnej prawdopodobnie w zostaną wprowadzone stosowne korekty.

W konferencji wzięli udział adwokaci Paweł Daszczuk i Anna Dyś. Poniżej można zapoznać się ze szczegółowym programem konferencji,

 

PROGRAM

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

„Wykonywanie zawodów prawniczych w obliczu planowanych reform”

Lublin, 20 czerwca 2016 r.

Godzina Planowany porządek obrad
8.30-9.00 Rejestracja uczestników
9.00-9.30 Uroczyste otwarcie Konferencji
9.30-11.00 CZĘŚĆ I

Prowadzący: Prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba

Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego

WPiA UMCS w Lublinie

9.30-9.45 Sędzia dr Rafał Reiwer – Zastępca Dyrektora  Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości

Organizacja i ustrój wykonywania zawodu komornika w nowej ustawie

9.45-10.00 Tomasz Piłat – Wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej

Etyka zawodu komornika

10.00-10.15 Dr. hab. Grzegorz Ławnikowicz – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Status komornika. Uwagi na tle porównawczym

10.15-10.30 Notariusz dr Marek Leśniak – Uniwersytet Wrocławski

Not@riat 2.0

10.30-11.00 Dyskusja
11.00-11.15 Przerwa kawowa
11.15-13.00 CZĘŚĆ II

Prowadzący: Dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. nadzw.

Kierownik Katedry Teorii Organizacji i Kierownictwa

WPiA UMCS w Lublinie

11.15-11.30 Sędzia Jerzy Stępień – Prorektor Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 2006-2008

Perspektywy wykonywania zawodu sędziego w świetle najnowszych projektów

11.30-11.45 Dr Paweł Skuczyński – Uniwersytet Warszawski

Strukturalne uwarunkowania polityki rządu wobec wymiaru sprawiedliwości

11.45-12.00 Sędzia dr Grzegorz Borkowski – Szef Biura Krajowej Rady Sądownictwa

Status Krajowej Rady Sądownictwa w świetle projektowanych zmian

12.00-12.15 Sędzia Adam Czerwiński – Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Służba sędziowska-drogi dojścia do urzędu

12.15-12.30 Sędzia Małgorzata Dziemianowicz – Członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”

Problemy wymiaru sprawiedliwości z punktu widzenia sędziego

12.30-13.00 Dyskusja
13.00-14.00 Lunch
14.00-15.45 CZĘŚĆ III

Prowadzący: Dr hab. Katarzyna Kopaczyńska – Pieczniak, prof. nadzw.

Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego

WPiA UMCS w Lublinie

14.00-14.15 Radca prawny Piotr Bober – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach

Przyszłość specjalizacji w wykonywaniu zawodu radcy prawnego i adwokata

14.15-14.30 Adwokat Piotr Sendecki – Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie

Adwokatura jako wolny zawód zaufania publicznego w świetle tzw. reform – dokonanych i domniemywanych

14.30-14.45 Dr Wiktor P. Matysiak- Uniwersytet Łódzki

Świadczenie usług prawniczych w formie spółki handlowej – uwagi de lege lata i de

lege ferenda

14.45-15.00 Radca prawny dr Marcin Sala – Szczypiński – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie

Reklama usług prawniczych

15.00-15.15 Mgr Marzena Świstak – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej

Substytucja i upoważnienie w wykonywaniu zawodów prawniczych-stan obecny i postulaty de lege ferenda

15.15-15.45 Dyskusja
15.45-16.15 Podsumowanie i zakończenie

IMG_9889