Zakres kognicji sądu rejestrowego w odniesieniu do oświadczeń woli złożonych pod wpływem błędu lub groźby

by

W najnowszym numerze czasopisma Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego ukazał się artykuł adw. Pawła Daszczuka „Zakres kognicji sądu rejestrowego w odniesieniu do oświadczeń woli złożonych pod wpływem błędu lub groźby”. Dotyczy on sytuacji, w której uczestnik postępowania rejestrowego złożył oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli stanowiącego podstawę wpisu do rejestru z uwagi na to, że zostało ono złożone pod wpływem błędu lub groźby. W tym kontekście istotne jest, czy sąd jest uprawniony do badania skuteczności takiego oświadczenia, w jakim zakresie może prowadzić postępowanie dowodowe, na kim ciąży ciężar wykazania jego skuteczności oraz czy sąd rejestrowy może uzależniać wpis od rozstrzygnięcia sprawy o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa. Tekst dotyczy także zakresu w jaki sąd rejestrowy może badać dokumenty dołączone do wniosku w ramach tzw. badania materialnego. Zagadnienie to ma istotne znaczenie praktyczne.IMG_0351