dsp Aktualności

Czy członek zarządu może być pełnomocnikiem spółki (art. 210 § 1 KSH)?

4 sierpnia, 2023
Czy członek zarządu może być pełnomocnikiem spółki (art. 210 § 1 KSH)?

W praktyce działania spółek bardzo często pojawia się pytanie o to, czy członek zarządu może być pełnomocnikiem spółki powołanym przez wspólników do reprezentowania jej w umowach lub sporze z członkiem jej zarządu.

Wynika to z art. 210 § 1 KSH. Stanowi on, że w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników.

Wielu przedsiębiorców ale również notariuszy ma wątpliwości czy takim pełnomocnikiem może być inny członek zarządu albo czy może nim być ten członek zarządu z którym spółka ma zawrzeć umowę lub prowadzić spór. Żaden przepis tego nie zakazuje. W ostatnim czasie do tej kwestii odniósł się jednoznacznie Sąd Najwyższy. W wyroku z dnia 22 lutego 2023 r., II CSKP 785/22 wskazał, że:

Wykładnia językowa art. 210 § 1 k.s.h. nie wskazuje, aby kompetencje zgromadzenia wspólników, jako organu spółki ustanawiającego pełnomocnika, zostały ograniczone przez wyłączenie możliwości ustanowienia pełnomocnikiem spółki innego członka zarządu wieloosobowego. W tym kontekście wymaga uwzględnienia także treść art. 243 § 3 k.s.h. Brzmienie tego przepisu wskazuje, że na mocy ustawy wyłączono możliwość ustanowienia pełnomocnika na zgromadzeniu wspólników w osobach członka zarządu i pracownika spółki. Takie rozwiązanie ustawodawca mógł przejąć również w przypadku dokonywania czynności, o której mowa w art. 210 § 1 k.s.h. Fakt, że takiego rozwiązania ustawodawca nie zastosował, przemawia na rzecz stanowiska, iż wprowadzenia podobnego ograniczenia nie uznał za potrzebne w przypadku powoływania pełnomocnika na podstawie art. 210 § 1 k.s.h.

Należy przy tym pamiętać, że w przypadku gdy wspólnik spółki jednoosobowej jest zarazem jedynym członkiem zarządu art. 210 § 1 nie stosuje się. Czynność prawna między tym wspólnikiem a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego. O każdorazowym dokonaniu takiej czynności prawnej notariusz zawiadamia sąd rejestrowy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Przy czym wymogu zachowania formy aktu notarialnego nie stosuje się do czynności prawnej dokonywanej przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym (art. 210 § 2 i 3 KSH).

Czytaj kolejne

Popularne

  • Więcej
  • Więcej
  • Więcej
  • Więcej

Archiwum

Kancelaria Adwokacka DSP
Daszczuk Siembida Pękalski Dyś

zadzwoń
po informację

81 442 17 75