dsp offer

Prawo karne skarbowe

Jak bronić się przed zarzutami, których dotyczy prawo karne skarbowe?

 

Zarzucono Ci przestępstwo regulowane przez prawo karne skarbowe? W takim przypadku kancelaria stosuje wypracowany przez wiele lat sposób prowadzenia spraw karnych skarbowych w przypadku gdy zostanie Ci  ogłoszone postanowienie o przedstawieniu zarzutów. Tradycyjne podejście wiąże się najczęściej z odmową składania wyjaśnień w postępowaniu przygotowawczym. Tymczasem liczba osób uniewinnionych po wniesieniu aktu oskarżenia to zaledwie ok. 3%. Czy sądzisz, że wszystkie te osoby popełniły zarzucane im przestępstwo czy też jest to wynik nieprawidłowo prowadzonego postępowania?

Niestety, wbrew zasadzie domniemania niewinności, prawidłowa obrona w polskim systemie postępowania karnego wymaga jej odwrócenia i podjęcia starań o udowodnienie niewinności, co nie jest proste.

W sprawach dotyczących przestępstwa karnego skarbowego niezbędna jest wiedza nie tyle z kodeksu karnego tylko podatków: dochodowego od osób fizycznych (PIT), dochodowego od osób prawnych (CIT), od towarów i usług (VAT), akcyzowego. Dlatego potrzebujesz specjalisty z podatków, który zna się też na prawie karnym skarbowym a nie na prawie karnym (np. prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości. W sprawach karnych skarbowych (podatkowych) niezbędna jest podjęcie następujących czynności:

 • aktywna obrona w postępowaniu przygotowawczym, składanie wniosków dowodowych, stanowisk w sprawie, wniosków o umorzenie postępowania, nie ograniczamy się do stwierdzenia, że „będziemy się bronić w sądzie”,
 • jednoczesne skuteczne prowadzenie kontroli skarbowej, kontroli celno-skarbowej, postępowania podatkowego przez Urzędem Skarbowym lub Urzędem Kontroli Celno-Skarbowej,
 • wykonujemy fotokopie akt sprawy, analizujemy dokumenty, znajdujemy rozbieżności w zeznaniach i innych dowodach, przedstawiamy sądowi rzeczywistą wersję wydarzeń, a nie tę przygotowaną przez prokuratora czy finansowy organ dochodzenia (Urząd Skarbowy, Urząd Celno-Skarbowy).

Czy jest możliwe szybkie zakończenie sprawy o przestępstwo karne skarbowe?

 

Choć zakończenie sprawy bez postępowania w sądzie zdarza się rzadko, jednak przy dużym nakładzie pracy jest możliwe. Przykładem skutecznego zastosowania taktyki przez kancelarię jest umorzenie sprawy przedsiębiorcy z Puław oskarżonego m.in. o to, że:

 • nierzetelnie prowadził podatkową księgę przychodów i rozchodów,
 • nie wykazał w podatkowej księdze przychodów i rozchodów przychodów z faktur VAT
 • posługiwał się nierzetelnymi (“pustymi”, “lewymi”) fakturami,
 • zawyżył koszty uzyskania przychodów,
 • nie zaewidencjonował przychodów z wystawionych faktur,
 • poświadczył nieprawdę, co do okoliczności mających znaczenie prawne w złożonym zeznaniu podatkowym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • poświadczył nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne w złożonej przed Urzędem Skarbowym miesięcznej deklaracji VAT 7,
 • zawyżył podatek naliczonego VAT i zaniżył podatek należny VAT.

Sprawa ta była prowadzona przez Prokuraturę Rejonową w Puławach i dotyczyła kilkuset tysięcy złotych. W wyniku złożonego przez nas wniosku Sąd Rejonowy w Puławach umorzył sprawę na posiedzeniu.  Nie doszło nawet do odczytania aktu oskarżenia!

 

ZOBACZ PRZYKŁAD NASZEJ SPRAWY O PRZESTĘPSTWO KARNE SKARBOWE

postanowienie Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 24 lipca 2020 r.

 

Jakie są rodzaje spraw karnych skarbowych, podatkowych?

 

Kancelaria posiada bogate doświadczenie, poparte artykułami naukowymi i uczestnictwem w konferencjach naukowych, w prowadzeniu spraw, których dotyczy prawo karne skarbowe, w szczególności dotyczących:

 • nieujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania (art. 54 k.k.s.)
 • firmanctwa (art. 55 k.k.s.)
 • tzw. oszustwa podatkowego czyli podania nieprawdy lub zatajenia prawy w deklaracjach PIT, CIT, VAT (art. 56 k.k.s.)
 • uporczywego nie wpłacania w terminie podatku (art. 57 k.k.s.)
 • dokonywania płatności z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności (split payment) (art. 57c k.k.s.)
 • nierzetelnego prowadzenia ksiąg podatkowych (art. 61 k.k.s.)
 • nie wystawiania, wadliwego wystawiania lub odmowy wydania faktury lub rachunku (art. 62  §  1 k.k.s.).
 • wystawiania i posługiwania się nierzetelnymi fakturami (art. 62 §  2 k.k.s.)
 • sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej albo nie wystawienia paragony (art. 62 §  4 k.k.s.)
 • wydawania i sprowadzania na terytorium kraju wyrobów akcyzowe bez znaków akcyzy (art. 63 k.k.s.)
 • sprzedaży wyrobów akcyzowych bez znaków akcyzy (art. 63a k.ks..)
 • tzw. paserstwa akcyzowego (art. 65 k.k.s.)
 • narażenia na nienależny zwrot podatku (art. 76 k.k.s.)
 • nie wpłacania należnego podatku przez płatnika lub inkasenta (art. 77 k.k.s.)
 • utrudniania kontroli (art. 83 k.k.s.)
 • urządzania lub prowadzenia gier hazardowych bez wymaganego zezwolenia (art. 107 k.k.s.)

Doświadczenie w prowadzenie tego rodzaju spraw oparte jest przede wszystkim na gruntownej wiedzy z zakresu prawa podatkowego, w szczególności z zakresu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego. Kancelaria prowadziła szereg spraw dotyczących opodatkowania suszu tytoniowego, wyrobów węglowych, paliw i innych wyrobów akcyzowych.

Warto pamiętać, że kancelaria prowadzi sprawy karne o przestępstwo karne skarbowe i wykroczenie skarbowe czyli sprawy fałszowania i posługiwania się sfałszowanymi fakturami (art. 270 k.k., art. 270a, 271, 271a k.k.). Stawianie takich zarzutów jednocześnie z zarzutami z k.k.s. jest bardzo często niezgodne z prawem. Zwłaszcza w przypadku zastosowania błędnej stawki VAT przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych. Sprawy takie były umarzane w związku ze składanymi przez kancelarię wnioskami o umorzenie postępowania jeszcze na etapie przedsądowym.

Co wiemy i jakie mamy doświadczenie?

 

Adwokaci i radcy prawni z Kancelarii Adwokackiej DSP stale uczestniczą w szkoleniach i konferencjach naukowych. Są autorami publikacji z zakresu prawa karnego skarbowego i podatkowego. Zainteresowanym polecamy lekturę następujących publikacji naukowych z prezentowanej problematyki:

P. Daszczuk, Rozstrzygnięcie podatkowe w trybie karnym skarbowym – rzeczywistość znana i nieznana  (w:) Ordynacja podatkowa rozstrzygnięcia organów podatkowych i skarbowych pod red. R. Dowgiera, Temida2, Białystok 2014, s. 45-58 (współautor)

P. Daszczuk, Wpływ postępowania karnego skarbowego na bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, Przegląd Podatkowy nr 1/2012, s. 28-35 (współautor)

P. Daszczuk, Skutki prawne zapłaty podatku akcyzowego oraz opłaty paliwowej przez  podmioty działające jako wyręczyciel/posłaniec z tytułu świadczonych przez zarejestrowanego odbiorcę usług wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych na rzecz tych podmiotów, referat wygłoszony na konferencji w Izbicku (współautor)

 

Zdjęcia z konferencji podatkowej w Izbicku – prelegent adw. Paweł Daszczuk

IMG_8797

IMG_8798

offer

Obsługa prawna

Obsługa prawna

Kontrola podatkowa

Kontrola podatkowa

Prawo spółek, przekształcenie

Prawo spółek, przekształcenie

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Prawo cywilne

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Prawo karne

Prawo karne

Prawo podatkowe

Prawo podatkowe

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Odszkodowania

Odszkodowania

Advocate Office DSP
Daszczuk Siembida Pękalski Dyś

call
for information

81 442 17 75