dsp Publications

Publikacje

publikacja

P. Daszczuk, A. Kidyba, W kwestii zakresu kompetencji przedstawicieli ustawowych osób prawnych (w:) K. Małysa-Sulińska, M. Spyra, A. Szumański (red.), W poszukiwaniu dobrego prawa. Księga Jubileuszowa Profesora Mirosława Steca, Warszawa 2022, s. 172-187;

See
publikacja

P. Daszczuk, Kurator jako przedstawiciel ustawowy osoby prawnej, Wolters Kluwer Polska, ISBN: 978-83-8246-570-9, Warszawa 2021; ss. 440;

See
publikacja

P. Daszczuk, Umowa consultingu, Umowa know-how, Umowa kontraktacji, Umowa o przewóz lotniczy, Umowa o zastępstwo inwestycyjne, Umowa rachunku bankowego (w:) A. Kidyba (red.), Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, ISBN: 978-83-8246-138-1, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2021, ss. 1056;

See
publikacja

P. Daszczuk, Nowelizacje kodeksu spółek handlowych na tle niemieckiej ustawy o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (w:) M. Dumkiewicz, J. Szczotka, K. Kopaczyńska-Pieczniak (red.), Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom I, Warszawa 2020, Wolters Kluwer Polska, ISBN: 978-83-8187-795-4, Recenzent Prof. M. Michalski, Prof. U. Promińska, s. 437-448;

See
publikacja

P. Daszczuk, Nadawanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom spółek osobowym, Studia Iuridica Lublinensia 2020/4, ISSN 1731-6375, s. 45-58;

See
publikacja

P. Daszczuk, Rozwiązanie, likwidacja i ustanie fundacji (w:) P. Litwiniuk, A. Milewska, M. Wasilewski (red.), Prawne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania fundacji, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2019, ISBN: 978-83-7583-927-2, s. 11-29, s. 11-30;

See
publikacja

P. Daszczuk, Zakres kognicji sądu rejestrowego w odniesieniu do oświadczeń woli złożonych pod wpływem błędu lub groźby, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 3/2020, s. 28-33;

See
publikacja

P. Daszczuk, M. Gąsior, Last Minute. Prawo spółek handlowych, Bielsko-Biała 2020, ISBN978-83-66265-85-1;

See
publikacja

P. Daszczuk, Firma (w:) A. Kidyba (red.), Meritum Prawo Spółek. Tom 1, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8160-995-1, s. 247-273;

See
publikacja

P. Daszczuk, Spółka dominująca (w:) A. Kidyba (red.), Meritum Prawo Spółek. Tom 1, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8160-995-1, s. 328-354;

See
publikacja

P. Daszczuk, M. Gąsior, Last Minute. Prawo spółek handlowych, Bielsko-Biała 2018, ISBN978-83-66026-24-7;

See
publikacja

M. Charkiewicz, P. Daszczuk, D. Matoszko-Borowska, Skutki prawne zapłaty podatku akcyzowego przez podmiot działający jako wyręczyciel, w związku z usługami wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych świadczonymi przez zarejestrowanego odbiorcę (w:) T. Nowak (red.), P. Stanisławiszyn (red.), Prawo celne, podatek akcyzowy oraz kary pieniężne w ustawie o grach hazardowych – doświadczenia i wyzwania, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 29-44;

See
publikacja

P. Daszczuk, Umowa rachunku bankowego (w:) A. Kidyba (red.), Kodeksowe umowy handlowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8124-129-8;

See
publikacja

P. Daszczuk, Kilka uwag na temat zmian w ustawie o kredycie konsumenckim, Acta Iuris Stetinensis 3/2017 (19);

See
publikacja

P. Daszczuk, Umowa consultingu, Umowa know-how, Umowa kontraktacji, Umowa o przewóz lotniczy, Umowa o zastępstwo inwestycyjne, Umowa rachunku bankowego (w:) A. Kidyba (red.), Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017, 978-83-8124-046-8;

See
publikacja

P. Daszczuk, Umowa consultingu, Umowa know-how, Umowa kontraktacji, Umowa o przewóz lotniczy, Umowa o zastępstwo inwestycyjne (w:) A. Kidyba (red.), Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015;

See
publikacja

M. Charkiewicz, P. Daszczuk, Rozstrzygnięcie podatkowe w trybie karnym skarbowym – rzeczywistość znana i nieznana (w:) Ordynacja podatkowa rozstrzygnięcia organów podatkowych i skarbowych pod red. R. Dowigera, Temida2, Białystok 2014, s. 45-58, ISBN 978-83-62813-53-7;

See
publikacja

P. Daszczuk, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (w:) Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego pod red. J. Kruczalak-Jankowskiej, LexisNexis, Warszawa 2013, s. 470-480;

See
publikacja

M. Charkiewicz, P. Daszczuk, Wpływ postępowania karnego skarbowego na bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, Przegląd Podatkowy 2012, nr 1, s. 28-35;

See
publikacja

P. Daszczuk, Obowiązek naprawienia szkody w razie nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane, Księga pamiątkowa prof. Stefana Buczkowskiego, Wydawnictwo UMCS. Lublin 2012;

See
publikacja

P. Daszczuk, Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie, Lex/Podatki 07.12.10;

See
publikacja

P. Daszczuk, Energia elektryczna jako przedmiot opodatkowania podatkiem akcyzowym, Lex/Podatki 12.05.11;

See
publikacja

P. Daszczuk, Procedury dotyczące łączenia i podziału spółek, LEX Navigator Prawo Handlowe.

See

Prezentacje z prawa handlowego

Podstawy prawa handlowego
Download
Zasady rejestrowania przedsiębiorców
Download
Krajowy Rejestr Sądowy
Download
Spółki osobowe
Download
Spółki kapitałowe
Download
Procesy transformacyjne w spółkach
Download
Podmioty europejskie
Download
Papiery wartościowe
Download
Weksle i czeki
Download
Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.
Download

Advocate Office DSP
Daszczuk Siembida Pękalski Dyś

call
for information

81 442 17 75