dsp oferta

Prawo karne skarbowe

Jak bronić się przed zarzutami z kodeksu karnego skarbowego i kodeksu karnego?

 

Dostałeś zarzuty z kodeksu karnego skarbowego? Nasza kancelaria stosuje wypracowany przez wiele lat sposób prowadzenia spraw karnych skarbowych w przypadku gdy zostanie Ci  ogłoszone postanowienie o przedstawieniu zarzutów. Tradycyjne podejście wiąże się najczęściej z odmową składania wyjaśnień w postępowaniu przygotowawczym. Tymczasem liczba osób uniewinnionych po wniesieniu aktu oskarżenia to zaledwie ok. 3%. Czy sądzisz, że wszystkie te osoby popełniły zarzucane im przestępstwo czy też jest to wynik nieprawidłowo prowadzonego postępowania?

Niestety, wbrew zasadzie domniemania niewinności, prawidłowa obrona w polskim systemie postępowania karnego wymaga jej odwrócenia i podjęcia starań o udowodnienie niewinności, co nie jest proste.

W sprawach karnych skarbowych niezbędna jest wiedza nie tyle z kodeksu karnego tylko podatków: dochodowego os osób fizycznych (PIT), dochodowego od osób prawnych (CIT), od towarów i usług (VAT), akcyzowego. Potrzebujesz więc specjalisty z podatków, który zna się też na prawie karnym skarbowym a nie na prawie karnym (np. prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości. W sprawach karnych skarbowych (podatkowych) niezbędna jest podjęcie następujących czynności:

 • aktywna obrona w postępowaniu przygotowawczym, składanie wniosków dowodowych, stanowisk w sprawie, wniosków o umorzenie postępowania, nie ograniczamy się do stwierdzenia, że „będziemy się bronić w sądzie”,
 • jednoczesne skuteczne prowadzenie kontroli skarbowej, kontroli celno-skarbowej, postępowania podatkowego przez Urzędem Skarbowym lub Urzędem Kontroli Celno-Skarbowej,
 • wykonujemy fotokopie akt sprawy, analizujemy dokumenty, znajdujemy rozbieżności w zeznaniach i innych dowodach, przedstawiamy sądowi rzeczywistą wersję wydarzeń, a nie tę przygotowaną przez prokuratora czy finansowy organ dochodzenia (Urząd Skarbowy, Urząd Celno-Skarbowy).

 

Czy jest możliwe szybkie zakończenie sprawy?

 

Choć zakończenie sprawy bez postępowania w sądzie zdarza się rzadko, jednak przy dużym nakładzie pracy jest możliwe. Przykładem skutecznego zastosowania taktyki przez kancelarię jest umorzenie sprawy przedsiębiorcy z Puław oskarżonego m.in. o to, że:

 • nierzetelnie prowadził podatkową księgę przychodów i rozchodów,
 • nie wykazał w podatkowej księdze przychodów i rozchodów przychodów z faktur VAT
 • posługiwał się nierzetelnymi („pustymi”, „lewymi”) fakturami,
 • zawyżył koszty uzyskania przychodów,
 • nie zaewidencjonował przychodów z wystawionych faktur,
 • poświadczył nieprawdę, co do okoliczności mających znaczenie prawne w złożonym zeznaniu podatkowym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • poświadczył nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne w złożonej przed Urzędem Skarbowym miesięcznej deklaracji VAT 7,
 • zawyżył podatek naliczonego VAT i zaniżył podatek należny VAT.

Sprawa ta była prowadzona przez Prokuraturę Rejonową w Puławach i dotyczyła kilkuset tysięcy złotych. W wyniku złożonego przez nas wniosku Sąd Rejonowy w Puławach umorzył sprawę na posiedzeniu.  Nie doszło nawet do odczytania aktu oskarżenia!

 

ZOBACZ PRZYKŁAD NASZEJ SPRAWY

postanowienie Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 24 lipca 2020 r.

 

Jakie są rodzaje spraw karnych skarbowych, podatkowych?

 

Kancelaria posiada bogate doświadczenie, poparte artykułami naukowymi i uczestnictwem w konferencjach naukowych, w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego skarbowego, w szczególności dotyczących:

 • nieujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania (art. 54 k.k.s.)
 • firmanctwa (art. 55 k.k.s.)
 • tzw. oszustwa podatkowego czyli podania nieprawdy lub zatajenia prawy w deklaracjach PIT, CIT, VAT (art. 56 k.k.s.)
 • uporczywego nie wpłacania w terminie podatku (art. 57 k.k.s.)
 • dokonywania płatności z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności (split payment) (art. 57c k.k.s.)
 • nierzetelnego prowadzenia ksiąg podatkowych (art. 61 k.k.s.)
 • nie wystawiania, wadliwego wystawiania lub odmowy wydania faktury lub rachunku (art. 62  §  1 k.k.s.).
 • wystawiania i posługiwania się nierzetelnymi fakturami (art. 62 §  2 k.k.s.)
 • sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej albo nie wystawienia paragony (art. 62 §  4 k.k.s.)
 • wydawania i sprowadzania na terytorium kraju wyrobów akcyzowe bez znaków akcyzy (art. 63 k.k.s.)
 • sprzedaży wyrobów akcyzowych bez znaków akcyzy (art. 63a k.ks..)
 • tzw. paserstwa akcyzowego (art. 65 k.k.s.)
 • narażenia na nienależny zwrot podatku (art. 76 k.k.s.)
 • nie wpłacania należnego podatku przez płatnika lub inkasenta (art. 77 k.k.s.)
 • utrudniania kontroli (art. 83 k.k.s.)
 • urządzania lub prowadzenia gier hazardowych bez wymaganego zezwolenia (art. 107 k.k.s.)

Doświadczenie w prowadzenie tego rodzaju spraw oparte jest przede wszystkim na gruntownej wiedzy z zakresu prawa podatkowego, w szczególności z zakresu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego. Kancelaria prowadziła szereg spraw dotyczących opodatkowania suszu tytoniowego, wyrobów węglowych, paliw i innych wyrobów akcyzowych.

Jednocześnie kancelaria prowadzi sprawy karne związane z przestępstwami i wykroczeniami skarbowymi czyli sprawy fałszowania i posługiwania się sfałszowanymi fakturami (art. 270 k.k., art. 270a, 271, 271a k.k.). Stawianie takich zarzutów jednocześnie z zarzutami z k.k.s. jest bardzo często niezgodne z prawem. Zwłaszcza w przypadku zastosowania błędnej stawki VAT przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych. Sprawy takie były umarzane w związku ze składanymi przez kancelarię wnioskami o umorzenie postępowania jeszcze na etapie przedsądowym.

 

Co wiemy i jakie mamy doświadczenie?

 

Adwokaci z Kancelarii Adwokackiej DSP stale uczestniczą w szkoleniach i konferencjach naukowych. Są autorami publikacji z zakresu prawa karnego skarbowego i podatkowego. Zainteresowanym polecamy lekturę następujących publikacji naukowych z prezentowanej problematyki:

M. Charkiewicz, P. Daszczuk, Rozstrzygnięcie podatkowe w trybie karnym skarbowym – rzeczywistość znana i nieznana  (w:) Ordynacja podatkowa rozstrzygnięcia organów podatkowych i skarbowych pod red. R. Dowigera, Temida2, Białystok 2014, s. 45-58

M. Charkiewicz, P. Daszczuk, Wpływ postępowania karnego skarbowego na bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, Przegląd Podatkowy nr 1/2012, s. 28-35.

M. Charkiewicz, P. Daszczuk, Skutki prawne zapłaty podatku akcyzowego oraz opłaty paliwowej przez  podmioty działające jako wyręczyciel/posłaniec z tytułu świadczonych przez zarejestrowanego odbiorcę usług wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych na rzecz tych podmiotów, referat wygłoszony na konferencji w Izbicku.

Zdjęcia z konferencji podatkowej w Izbicku – prelegent adw. Paweł Daszczuk

IMG_8797

IMG_8798

oferta

Obsługa prawna

Obsługa prawna

Kontrola podatkowa

Kontrola podatkowa

Prawo spółek

Prawo spółek

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Prawo podatkowe

Prawo podatkowe

Windykacja należności

Prawo podatkowe

Postępowanie rejestrowe

Prawo podatkowe

Odszkodowania

Odszkodowania

Prawo karne

Prawo karne

Prawo nieruchomości

Prawo karne

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Kancelaria Adwokacka DSP
Daszczuk Siembida Pękalski Dyś

zadzwoń
po informację

81 442 17 75