dsp oferta

Postępowanie rejestrowe

Na czym polega postępowanie o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (rejestru przedsiębiorców)?

 

Chcesz zmienić umowę spółki, firmę (nazwę), siedzibę, członka zarządu, wspólnika? Składasz wniosek do sądu rejestrowego przez Portal Rejestrów Sądowych ale sąd ciągle przysyła pismo o zwrocie wniosku stwierdzając, że wypełniłeś wniosek z błędami lub nie dołączyłem wszystkich dokumentów? Taniej i szybciej będzie zlecić przeprowadzenie tej zmiany naszej Kancelarii. Sprawy rejestrowe są dość skomplikowane i wymagają znajomości wielu przepisów a przede wszystkim doświadczenia. Dlatego przygotujemy za Ciebie wszystkie dokumenty i złożymy wniosek. Masz wtedy pewność, że wszystko odbędzie się szybko a Ty zamiast tracić czas na wypełnianie skomplikowanych formularzy będziesz mógł skupić się na swojej pracy i rodzinie. Koszty takiego zgłoszenia to kwota od 200 zł netto.

Jeżeli jednak uważasz, że chcesz to zrobić sam to możesz skorzystać z naszego bardzo obszernego przewodnika po postępowaniu rejestrowym przygotowanego przez adw. dr Pawła Daszczuka, autora publikacji naukowych z zakresu postępowania rejestrowego – Krajowy Rejestr Sądowy

 

Co zrobić w przypadku wykreślenia z rejestru w związku ze skazaniem prawomocnym wyrokiem sądu karnego?

 

Członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatorem albo prokurentem osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w art. 587-5872, art. 590 i art. 591 ustawy oraz art. 228-231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r. poz. 2345 i 2447).
W przypadku skazania sąd rejestrowy wykreśla z urzędu osobę, która pełniła daną funkcje w spółce. Wyda wtedy odpowiednie postanowienie.

ZOBACZ PRZYKŁAD NASZEJ SPRAWY!

postanowienie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku z 30 grudnia 2022 r.

Jeżeli doszło do skazania warto wcześniej przygotować zmiany w składzie zarządu. Później może to być znacznie trudniejsze.

Jeżeli doszło już do skazania to trzeba pamiętać, że zakaz pełnienia funkcji ustaje dopiero z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, chyba że wcześniej nastąpiło zatarcie skazania. Jednakże w terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku skazany może złożyć wniosek do sądu, który wydał wyrok, o zwolnienie go z zakazu pełnienia funkcji w spółce handlowej lub o skrócenie czasu obowiązywania zakazu. Nie dotyczy to jednak przestępstw popełnionych umyślnie. Sąd rozstrzyga o wniosku, wydając postanowienie. Taki wniosek powinien być dobrze uzasadniony. Nasza kancelaria przygotuje dla Ciebie takie wniosek tak aby mógł przynieść oczekiwany rezultat.

oferta

Obsługa prawna

Obsługa prawna

Kontrola podatkowa

Kontrola podatkowa

Prawo karne skarbowe

Prawo karne skarbowe

Prawo spółek

Prawo spółek

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Prawo podatkowe

Prawo podatkowe

Windykacja należności

Prawo podatkowe

Odszkodowania

Odszkodowania

Prawo karne

Prawo karne

Prawo nieruchomości

Prawo karne

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Kancelaria Adwokacka DSP
Daszczuk Siembida Pękalski Dyś

zadzwoń
po informację

81 442 17 75